E T I C K Ý  K Ó D E X
Článok I.
Účel vydania smernice
 
Táto interná smernica bola vydaná za účelom poskytnutia základného rámca správania sa zamestnanca v súlade s platnou legislatívou na Škole umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešovv zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 
ČlánokII.
Platná legislatíva
 
Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi. V súlade s § 5 ods. 2 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“)Školy umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov v zriaďovateľskej pôsobnostiPrešovského samosprávneho kraja riaditeľka Školy umeleckého priemyslu vydáva a zverejňuje Etický kódex zamestnancov (ďalej len „etický kódex“).
 
Článok III.
Základné ustanovenie
 
 1. Etický kódex slúži na ochranu najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov, zakotvených v Ústave Slovenskej republiky a právnom poriadku Slovenskej republiky.
 2. Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca Školy umeleckého priemyslu (ďalej len „zamestnanec“).
 
Článok IV.
Základné princípy správania sa zamestnanca
 
 1. Zamestnanec vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami tohto kódexu. Zároveň sa v tomto rámci usilujeo zjednodušenie procesných postupov a urýchlenie lehôt na vydanie rozhodnutia.
 2. Zamestnanec pri plnení svojich úloh postupuje nestranne a transparentne. Rozhoduje na základeriadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, abynedochádzalo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch a vyhýba sa konaniu, ktoré bymohlo ohroziť dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu rozhodovania.
 3. Zamestnanec je povinný konať v súlade s cieľmi a úlohami zamestnávateľa, pričom sa nesmiedať ovplyvniť zámermi iných osôb, ani prijať akúkoľvek finančnú alebo inú výhodu, ktorá bymohla mať vplyv na riadny výkon jeho pracovných povinností a výsledok rozhodovania.
 4. Zamestnanec zodpovedá za svoje konanie a rozhodnutia zamestnávateľovi a verejnosti, a jepripravený podrobiť sa kontrole a strpieť nevyhnutne potrebné preskúmanie jeho postupu.
 5. Zamestnanec je pri plnení svojich úloh maximálne otvorený a prístupný verejnosti. Je povinnýriadne zdôvodniť svoje rozhodnutia, je však oprávnený odmietnuť poskytnutie tých informácií,ktorých poskytnutie zakazuje zákon alebo vykonávacie predpisy.
 6. Zamestnanec je povinný plniť svoje úlohy čestne, svedomito a zodpovedne, v dobrej viere a vzhode s poslaním zamestnávateľa. Výkon práce musí byť spojený s maximálnou mierouslušnosti, porozumenia a ochoty. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je všakpovinný znášať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržujú základnépravidlá slušného správania.
 7. Zamestnanec má na pracovisku vzbudzovať čo najlepší dojem, čo sa dá docieliť vhodneupraveným zovňajškom, príjemným a profesionálnym vystupovaním a dodržiavaním zásadysprávneho spoločenského vystupovania.
 8. Zamestnanec si je vedomý, že navonok aj dovnútra reprezentuje Školu umeleckého priemyslu a preto chodído zamestnania upravený a vhodne oblečený, pričom rešpektuje požiadavky zamestnávateľa.V úradnom styku je vhodné sa vyvarovať vyzývavému oblečeniu, športovému oblečeniu, odevom s nápadnými reklamnými nápismi či sloganmi. Pre oficiálne a reprezentačné stretnutia je odporúčaným mužským oblečením oblek, t.j. nohavice a sako. Pre ženy sa odporúča kostým, pričom rovnako akceptovateľné sú šaty vhodnej dĺžky a strihu.
 
Článok V.
Konflikt záujmov
 
 1. Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme. Nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho osobných (súkromných) záujmov s jeho postavením zamestnanca . Jeho povinnosťou je vyhnúť sa takémuto konfliktu a zároveň predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov. Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné alebo politické vzťahy, a ktorý by mohol vplývať na nestranný a nezaujatý výkon jeho povinnosti.
 2. Zamestnanec sa nezúčastňuje na žiadnej činnosti nezlučiteľnej s riadnym výkonom jeho pracovných povinností alebo činnostiach takýto výkon obmedzujúcich, spočívajúcich v takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru verejnosti v nestranný výkon pracovných povinností.
 
Článok VI.
Dary a iné výhody
 
 1. Zamestnanec nevyžaduje ani neprijíma dary, úsluhy, pozornosti a ani iné výhody, ktoré by mohlimať vplyv na jeho rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň ani nenavádza iné osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie pracovných povinností zamestnanca.
 2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti s plnením zverených úloh dostal do pozície, v ktorej je zaviazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri rozhodovaní.
 3. Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho funkcie.
 4. Dary poskytnuté Škole umeleckého priemyslu, pri oficiálnych príležitostiach, ktoré nebolo možnéodmietnuť a preberá ich zamestnanec, sú chápané ako majetok organizácie a zamestnanec je povinný ich odovzdať svojmu nadriadenému, ktorý rozhodne o ďalšom nakladaní s týmito darmi.
 
Článok VII.
Zneužitie pracovného postavenia
 
 1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia, ani informácie získané pri plnenípracovných úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.
 2. Zamestnanec neponúka ani neposkytuje žiadnu výhodu vyplývajúcu z jeho pracovného postavenia.
 3. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel priplnení svojich úloh, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám a i poskončení pracovného pomeru zdrží sa každého takého konania, ktoré by mohlo viesť k získaniunenáležitých výhod na základe poskytnutia osobitných informácií, získaných počas trvaniapracovného pomeru.
 4. Všetci zamestnanci sa vyvarujú takého konania, ktoré by mohlo byť označené ako tzv. mobbing(opakované nezmieriteľné útoky na sebadôveru a sebahodnotenie ľudí, šikana), alebo ako tzv.bossing (šikanovanie podriadeného zamestnanca nadriadeným zamestnancom).
 5. Zamestnanec sa vyvaruje takého konania, ktoré nesie znaky diskriminácie.
 
Článok VII.
Oznamovacia povinnosť, oznámenie neprípustnej činnosti
 
 1. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému prípady:
 • konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,
 • ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo etickým kódexom,
 • zistenia straty alebo poškodzovania verejného majetku, podvodného alebo korupčného konania,
 • vulgárnych útokov smerujúcich voči jeho osobe alebo voči orgánu samosprávy alebo konania s osobami pod vplyvom návykových látok,
 • ponúkania akejkoľvek výhody, ktorá by mohla mať nežiadúci vplyv na jeho rozhodovanie.
 1. Za účelom plnenia oznamovacej povinnosti zamestnancov v zmysle bodu 1. tohto článku zriadila Škola umeleckého priemyslu v Prešoveaj tzv. “Etickú schránku“, ktorú môžu zamestnanci anonymne využívať. Schránka je umiestnená vo vestibule Školy umeleckého priemyslu v Prešove.
 2. Osobou zodpovednou za vybavovanie podnetov, alebo oznámenia vo veciporušovania ustanovení tohto etického kódexu v zmysle bodu 2. tohto článku je etický komisár.
 3. Funkciu etického komisára vykonáva poverený zamestnanec, ktorého poveruje riaditeľ.
 4. Medzi hlavné činnosti etického komisára patrí:
 • prevencia, osveta a usmerňovanie zamestnancov vo veci etického konania,
 • prijímanie oznámení o možnom alebo reálnom konflikte záujmov zamestnancov, ich evidovanie a prešetrovanie v spolupráci s riaditeľom,
 • prijímanie oznámení o konaní zamestnancov v rozpore s ustanoveniami etického kódexu,
 • kontrola dodržiavania etického kódexu.
 
Článok VIII.
Disciplinárny postih
 
Kódex tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovného poriadku a jeho ustanovenia majú záväzný charakter.Konanie v rozpore s jednotlivými ustanoveniami je kvalifikované ako porušenie pracovnejdisciplíny so všetkými dôsledkami v zmysle platných právnych predpisov.
 
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
 
 1. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov školy.
 2. Etický kódex nadobúda platnosť a účinnosť dňa1.12.2020
 3. Kontrolou dodržiavania tejto smernice je poverený zástupca riaditeľa školy a riaditeľ školy.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google