Etický kódex pedagogického a odborného zamestnanca
 1. PREAMBULA
Etický kódex pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy alebo školského zariadenia (ďalej len „etický kódex“) je zameraný na všetkých pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „učiteľ“), ktorí sa zúčastňujú procesu výchovy a vzdelávania.
Výkon pracovnej činnosti podľa zákona o pedagogických zamestnancoch (ďalej len „pracovná činnosť“) má nespochybniteľný etický rozmer v podobe ochrany najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov zakotvených v ústave a právnom systéme Slovenskej republiky, Európskej únie, záväzkov vyplývajúcich z členstva v medzinárodných organizáciách a medzištátnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Každý učiteľ je morálnou a odbornou autoritou, ale aj pomocníkom a sprievodcom detí a žiakov (ďalej len „žiak“) pri ich výchove a vzdelávaní. Morálne kvality učiteľa a schopnosť riešiť etické problémy predstavujú jeden z kľúčových atribútov úspešného výkonu pracovnej činnosti. Zmyslom etického kódexu je podporovať pozitívnu pracovnú motiváciu učiteľa vychovávať a vzdelávať žiakov ako osobnosti, ktoré si nájdu nielen uplatnenie na trhu práce, ale budú aj morálne vyspelými bytosťami so zvnútornenými etickými normami a hodnotami. 
Etický kódex zaväzuje každého učiteľa, aby dbal na dôstojnosť svojho postavenia v škole alebo v školskom zariadení, komunite a v spoločnosti. Cieľom etického kódexu je poskytnúť normatívny rámec správania sa učiteľa a obsahom kódexu sú základné morálne princípy, ktoré by mal učiteľ dodržiavať vo vzťahu k sebe, ku  kolegom, k žiakom, k rodičom a k zákonným zástupcom (ďalej len „zákonný zástupca“) a k verejnosti. Akceptovanie etického kódexu učiteľom znamená prijatie osobného morálneho záväzku pri výkone pracovnej činnosti.
 
 1. POSLANIE A MORÁLKA UČITEĽA
 • Poslaním učiteľa je vychovávať a vzdelávať. Svojím konaním, správaním a odbornou činnosťou prispieva ku kultúre medziľudských vzťahov, k podpore morálnych spoločenských hodnôt a tradícií.
 • Učiteľ odovzdáva nielen vedomosti, ale podieľa sa aj na formovaní osobnostných kvalít žiakov, učí ich dôvere a úcte k človeku, schopnosti vážiť si slobodu, prijímať zodpovednosť a byť spravodlivým.
 • Morálnou povinnosťou každého učiteľa je v  súlade s rešpektovaním názorovej plurality, demokracie a spoločenskej prospešnosti eliminovať a kriticky hodnotiť akékoľvek diskriminačné praktiky.
 • Učiteľ si je vedomý spoločenskej zodpovednosti a dôležitosti výkonu pracovnej činnosti. Uvedomuje si, že procesy výchovy a vzdelávania sa prejavujú vo vzdelanostnej a morálnej úrovni žiakov nielen v prítomnosti, ale výrazne ovplyvňujú aj budúcnosť celej spoločnosti.
 • Učiteľ dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy súvisiace s výkonom jeho pracovnej činnosti. Aktívne sa podieľa na kultivovaní a skvalitňovaní verejného života.
 
 1. VZŤAH UČITEĽA K SEBE SAMÉMU A K VÝKONU PRACOVNEJ ČINNOSTI
 • Učiteľ má úprimný vzťah k sebe samému a na základe etického zmýšľania a konania rozvíja osobnú identitu a morálnu integritu, čo je predpokladom jeho plnohodnotnej profesijnej realizácie a tým sa stáva vzorom pre spoločnosť.
 • Učiteľ disponuje pri výkone pracovnej činnosti slobodou voľby, ale zároveň aj zodpovednosťou v zmysle etického pôsobenia v školskej praxi.
 • Profesionalita učiteľa je spojená so stotožnením sa s  povolaním a prejaveným úsilím byť morálnou a odbornou autoritou. Učiteľ z hľadiska celoživotného vzdelávania kultivuje svoju osobnosť a vie žiaducim spôsobom odovzdávať vedomosti a zručnosti vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Učiteľ sa usiluje o prezentovanie kolegiality v pracovnom prostredí. Neorientuje sa iba na výkon pracovnej činnosti, ale je iniciátorom utvárania spolupracujúceho školského spoločenstva.
 • Učiteľ je vo výchovno-vzdelávacom procese nositeľom ľudskosti a kompetentnosti, v hodnotiacom prístupe je objektívny a spravodlivý. V sociálnych a profesijných vzťahoch je otvorený a pravdivý, pri osobných stretnutiach dodržiava princípy etickej komunikácie.
 
 1. VZŤAH UČITEĽA K ŽIAKOM A K ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM
 • Učiteľ rešpektuje všetkých žiakova ich zákonných zástupcovbez ohľadu na pohlavie, rasu, sociálny status a náboženské presvedčenie.
 • Učiteľ dbá o dobro každého zo svojich žiakov, kladie dôraz na starostlivosť o duševné zdravie a morálne schopnosti. Rešpektuje osobitosť každého z nich a prihliada na ich špecifické vzdelávacie potreby.
 • Učiteľ vychováva a vzdeláva žiakov kompetentne, zodpovedne, zdvorilo, trpezlivo, primerane ich veku a v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi.Vytvára v triede pokojné prostrediea tvorivú atmosféru, v ktorej sa žiaci budú cítiť bezpečne a budú sa radi vzdelávať.
 • Učiteľ pomáha žiakom zaujať etické postoje, vedie ich ku kritickému mysleniu, ktoré vychádza z rešpektovania ľudskej dôstojnosti, formuje ich svedomie a vedie žiakov k správnemu a zodpovednému prežívaniu slobody a zodpovednosti za svoje skutky.
 • Učiteľ pri výkone pracovnej činnosti chráni žiakov pred všetkými formami sociálno-patologických javov, ktoré narúšajú sebaúctu žiaka a integritu jeho osobnosti.
 • Učiteľ spolupracuje so zákonnými zástupcami a pravdivo ich informuje o výsledkoch výchovnej a vzdelávacej práce. Usiluje sa vzbudiť záujem o prácu a smerovanie školy a školského zariadenia v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre všetkých žiakov školy.
 • Učiteľ citlivo vníma kultúrno-výchovné pozadie rodinného prostredia žiakov, hodnotovú orientáciu a vzdelanie zákonných zástupcov, životný štýl rodiny tak, aby komunikácia medzi rodinou a školou viedla k vytváraniu pozitívnych postojov žiakov k vzdelaniu, k práci a k životu.
 
 1. VZŤAH UČITEĽA KU KOLEGOM, ŠKOLSKEJ INŠTITÚCII A K VEREJNOSTI
 • Učiteľ chápe tímovú prácu v procese výchovy a vzdelávania ako prirodzený rámec svojho pedagogického pôsobenia. Pri napĺňaní svojich cieľov dbá na stratégie a zámery školy alebo školského zariadenia.O vzniknutých problémoch otvorene komunikuje, aktívne hľadá riešenia a neprenáša zodpovednosť za svoje zlyhanie na ostatných kolegov, na školu alebo školské zariadenie.
 • Učiteľ rešpektuje psychickú a fyzickú autonómiu a jedinečnosť svojich kolegov pri výkone pracovnej činnosti. Aplikuje svoje kompetencie v oblasti vzťahov s rodinami žiakov, nadriadenými školskými orgánmi, orgánmi školskej inšpekcie a s perspektívnymi zamestnávateľmi absolventov škôl.
 • Učiteľ sa zaujíma o dianie v škole aj nad rámec svojej vyučovacej povinnosti a aktívne sa podieľa na všetkých činnostiach v rámci realizácie výchovy a vzdelávania a chodu školy.
 • Učiteľ je schopný svoje pedagogické konanie objasniť, zdôvodniť a niesť zaň zodpovednosť pred žiakmi, školskými orgánmi, vedením školy a verejnosťou.
 • Učiteľ obozretne nakladá s dôvernými informáciami, nikdy ich nepoužije v neprospech a znevýhodnenie človeka či inštitúcie, ktorej sa to týka. Uvážlivo oznamuje informácie o svojom súkromí a nezverejňuje informácie o súkromí svojich kolegov pred žiakmi, zákonnými zástupcami a verejnosťou.
 • Učiteľ svoje postavenie nevyužíva k manipulácii a k osobnému prospechu. Odmieta všetky formy diskriminácie alebo správania, ktoré by spôsobilo ujmu druhým.Učiteľ si je vedomý toho, že neetické správanie je neprijateľné nielen u neho samého, ale ani u jeho kolegov. V pedagogickej praxi je nezlučiteľné také konanie ignorovať alebo tolerovať a nesnažiť sa o jeho nápravu.
 • Učiteľ spolupracuje a sprostredkúva komunikáciu medzi organizáciami a inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za proces začleňovania žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežného života.
 • Učiteľ aktívne, profesionálne a empaticky vstupuje do procesov tvorby klímy v školealebo školskom zariadení tak, aby sa etablovali ako otvorený a bezpečný priestor v komunikácii s mimoškolskými organizáciami, ale aj s verejnosťou.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google