Stredná odborná škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní“.

 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M548-223-14 bola podpísaná dňa 14.03.2019, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 22.03.2019, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 23.03. 2019.
Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie materiálno technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok Strednej umeleckej školy s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.
Aktivity projektu:
1. Obstarania a modernizácia materiálno – technického vybavenia učební praktického vyučovania
2. Prístavba strediska odbornej (umeleckej) praxe – kreatívne dielne o modernizácie vnútorných priestorov školy
Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební. Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamou zamestnávateľa. Rekonštrukciou SUŠ a zakúpením materiálno-technického vybavenia škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že sa stane veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Cieľom školy je do budúcna spolupracovať aj ÚPSVaR SR v oblasti rekvalifikácie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu.
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2019
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 18 mesiacov
Celková výška oprávnených výdavkov: 565 758,37 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 537 470,45 €
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google