Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý  zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  Nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.
Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 zákona je hlavný kontrolór PSK.
Oznámenie je možné podať:
  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@vucpo.sk . ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úrad PSK, hlavný kontrolór PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „OZNÁMENIE – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“,
  3. osobne doručiť do podateľne Úradu PSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „OZNÁMENIE – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“,
  4. ústnouformou do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google