ZVÝŠENIE KVALIFIKÁCIE A ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ

 

Názov projektu : Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole, Prešov
Miesto realizácie projektu : Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Výzva – kód Výzvy : OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: Vzdelávanie
Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií
Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Schéma pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM – 3/2016)
Doba realizácie projektu: od 10/2018 do 01/2021
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 175 183,30 €
Poskytovateľ poskytne NFP maximálne do výšky: 166 424,13 €
Vlastné zdroje financovania: 8 759,17 €
Cieľ projektu:  cieľom Projektu je zrealizovanie všetkých aktivít Projektu a naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu
Cieľová skupina:  (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)
 • mladí ľudia vo veku do 25 rokov
 • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
 • zamestnanci
Hlavné aktivity projektu:
1.) Organizovanie vzdelávacích aktivít v kreatívnej a umeleckej oblasti zahrňuje
 • Vzdelávací kurz “Grafický dizajn a propagačná grafika”,
 • Vzdelávací kurz “Webdesign a tvorba webstránok – webdesigner”,
 • Vzdelávací kurz “Digitálna fotografia”,
 • Vzdelávací kurz “Interiérový dizajn”,
 • Vzdelávací kurz “Viazanie a aranžovanie kvetín”.
2.) Koordinácia projektu zahrňuje implementáciu a riadenie projektu a to v pozíciách
 • Projektový manažér,
 • Hlavný finančný manažér,
 • Manažér monitorovania,
 • Administratívny pracovník.
Karta účastníka - stiahnuť
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google