8614 M DIZAJN INTERIÉRU

8614 M Dizajn Interiéru

V odbore Dizajn interiéru bude študent schopný navrhovať dizajn interiérových priestorov a prvkov, pre projekty, pre potreby plnohodnotného užívania stavieb zákazníkom. Bude schopný samostatne riešiť úlohy s dôrazom na funkčné, estetické, ekologické aj ekonomické hľadisko a ovláda súčasné trendy interiérového dizajnu, nábytku, ktoré používa pri svojej tvorbe. Pripraví sa na uplatnenie v tvorbe komplexného riešenia návrhu interiéru a jeho prvkov. Počas štúdia získa všeobecné znalosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, z dejín výtvarnej kultúry, dizajnu a vývoja spoločnosti, technológie a typológie tvorby interiérového priestoru, spracovanie technickej dokumentácie, základy staviteľstva, digitálneho spracovania projektov, marketingu a nielen vizuálnej komunikácie, ale aj základy autorského práva a príslušné právne normy duševného vlastníctva. Výuka bude pozostávať na základe reálnych zadaní z prostredia tvorby interiéru. Poskytne sa reálna možnosť vyskúšať si svoju zručnosť z navrhovaných prvkov interiéru. Pri digitálnom spracovaní svojej tvorby, vie používať počítač, grafické programy podporujúce 3D a 2D grafické zobrazovanie, vie vyhotoviť dizajnérsku a technickú dokumentáciu, jednoduché vizualizácie a animácie, pripraviť podklady pre tlač. Má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v odbore dizajn a architektúra, priestorový dizajnu, prípadne technicky zameraných škôl v odbore staviteľstvo alebo v samostatnej podnikateľskej činnosti.

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Vedúci odboru:
Ing. Arch. Alžbeta Nováková
Kontaktné údaje:
alzbeta.novakova@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58

Email: sekretariat@sup-po.skVložte svoj textGaléria prác žiakov DIN: