RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE


Názov: Rodičovské združenie pri ŠUP

Adresa: Vodárenská 3, 080 01 Prešov

IČO: 1731961717

Členský príspevok v školskom roku 2023/2024:

30 €/ žiak

15 € / žiak - ak sú na škole súrodenci

7 €/ žiak - ak je žiak poberateľom soc. štipendia

............................

Príspevok rodičovského združenia je možné uhradiť len platbou na účet:

IBAN: SK30 7500 0000 0040 2382 4510

Do poznámky uviesť meno žiaka a triedu!!!

............................