Oznámenie protispolčenskej činnosti


Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ktorý zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 zákona je hlavný kontrolór PSK.

Oznámenie je možné podať:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@vucpo.sk . ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úrad PSK, hlavný kontrolór PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "OZNÁMENIE - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ",
  3. osobne doručiť do podateľne Úradu PSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "OZNÁMENIE - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ",
  4. ústnou formou do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby.