DOKUMENTY

prehľad zmlúv, objednávok a faktúr nájdete pod nasledujúcim odkazom: 

Verejné obstarávanie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Škola umeleckého priemyslu

Sídlo: Vodárenská 3, 080 01 Prešov

IČO: 17078466

DIČ: 2021403021

Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Pindešová, riaditeľka školy

Tel. č.: 051/771 14 58

E-mail: sekretariat@sup-po.sk

WEB: www.sup-po.sk

Verejná obchodná súťaž

Identifikačné údaje:

Škola umeleckého priemyslu

Sídlo: Vodárenská 3, 080 01 Prešov

IČO: 17078466

DIČ: 2021403021

Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Pindešová, riaditeľka školy

Tel. č.: 051/771 14 58

E-mail: sekretariat@sup-po.sk

WEB: www.sup-po.sk

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ktorý zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 zákona je hlavný kontrolór PSK.

Oznámenie je možné podať:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@vucpo.sk . ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

  2. poštou zaslanou na adresu Úrad PSK, hlavný kontrolór PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "OZNÁMENIE - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ",

  3. osobne doručiť do podateľne Úradu PSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "OZNÁMENIE - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ",

  4. ústnouformou do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby.


GDPR - Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Školy umeleckého priemyslu v Prešove www.sup-po.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Škola si je vedomá nedodržiavania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou (zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jednej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zodpovedná osoba

Škola umeleckého priemyslu, IČO: 17 078466, Vodárenská č. 3, 080 01 Prešov ako prevádzkovateľ informačného systému, ktorý obsahuje osobné údaje v zmysle ustanovení Oddielu 4, článok 37 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") zverejňuje externú zodpovednú osobu:

Spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova č. 29, 040 01 Košice

Kontakt: oo@cubsplus.sk