Obchodno verejná súťaž

Priamy predaj (PP) hnuteľného majetku PSK v správe Školy umeleckého priemyslu v Prešove, Vodárenská 3

V zmysle zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 19.02.2021 a Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 03.05.2021 ponúkame fyzickým a právnickým osobám na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok.

Špecifikácia ponúkaného hnuteľného majetku:

1. Jednostranná hrúbkovacia fréza

 • Inventárne číslo: IM 0015
 • Rok obstarania: 1997
 • Obstarávacia cena: 4 813,12 EUR
 • Zostatková cena: 0,00 EUR
 • Technický stav: Stroj bol používaný žiakmi školy na odbornú prax v odbore stolár a rezbár. Od roku 2015 tento stroj sa neužíval.
 • Minimálna kúpna cena je určená znaleckým posudkom na 666,67 EUR
 • Poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku pôjde na ťarchu kupujúceho.
 • S obsahom znaleckého posudku a s výškou poplatku za jeho vyhotovenie bude kupujúci oboznámený pred uzavretím kúpnej zmluvy.

2. Spodná fréza FVS

 • Inventárne číslo: IM 0022
 • Rok obstarania: 1998
 • Obstarávacia cena: 4 719,29 EUR
 • Zostatková cena: 0,00 EUR
 • Príslušenstvo:

             Čapovací vozík kompl. k spodnej fréze – OE 0020

             (obstarávacia cena 934,33 EUR, zostatková cena: 0,00 EUR, rok obstarania: 1998)

             Vodiaca lišta frézy – OE 1968

             (obstarávacia cena 101,91 EUR, zostatková cena: 0,00 EUR, rok obstarania: 1994)

 • Technický stav: Stroj bol používaný žiakmi školy na odbornú prax v odbore stolár a rezbár. Od roku 2015 tento stroj sa neužíval.
 • Minimálna kúpna cena je určená znaleckým posudkom na 783,35 EUR
 • Poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku pôjde na ťarchu kupujúceho.
 • S obsahom znaleckého posudku a s výškou poplatku za jeho vyhotovenie bude kupujúci oboznámený pred uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Pásová brúska DZJC 200

 • Inventárne číslo: IM 0018
 • Rok obstarania: 1998
 • Obstarávacia cena: 1 327,76 EUR
 • Zostatková cena: 0,00 EUR
 • Technický stav: Stroj bol používaný žiakmi školy na odbornú prax v odbore stolár a rezbár. Od roku 2015 tento stroj sa neužíval.

4. Zrovnavačka – hobľovačka DHF 630

 • Inventárne číslo: IM 0019
 • Rok obstarania 1998
 • Obstarávacia cena: 1 643,10 EUR
 • Zostatková cena: 0,00 €
 • Technický stav: Stroj bol používaný žiakmi školy na odbornú prax v odbore stolár a rezbár. Od roku 2015 tento stroj sa neužíval.

5. Pásová píla DRSD 63

 • Inventárne číslo: IM 0020
 • Rok obstarania: 1998
 • Obstarávacia cena: 1 643,10 eur
 • Zostatková cena: 0,00 EUR
 • Technický stav: Stroj bol používaný žiakmi školy na odbornú prax v odbore stolár a rezbár. Od roku 2015 tento stroj sa neužíval.

6. Vŕtacia dlabačka

 • Inventárne číslo: IM 0025
 • Rok obstarania: 1998
 • Obstarávacia cena: 1 825,03 EUR
 • Zostatková cena: 0,00 EUR
 • Technický stav: Stroj bol používaný žiakmi školy na odbornú prax v odbore stolár a rezbár. Od roku 2015 tento stroj sa neužíval.

V žiadosti o odkúpenie je potrebné uviesť :

 • presné označenie kupujúceho (u fyzickej osoby – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP; u právnickej osoby – názov, IČO, sídlo, označenie v príslušnom registri),
 • ponúkanú cenu,
 • bankové spojenie a číslo kupujúceho.

Kritériom pre vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky bude ponúkaná cena.

Predávajúci ponúka možnosť obhliadky ponúkaného hnuteľného majetku na deň 27.03.2023 o 9,00 hod. Ďalšie informácie je možné získať u pani Ľudmily Magurovej na telefónnom čísle 0918 360 055.

Žiadosti o uvedený hnuteľný majetok zasielajte na adresu:

Škola umeleckého priemyslu

Vodárenská 3

080 01 Prešov

Žiadosti je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "Predaj hnuteľného majetku" najneskôr do 04.04.2023. Rozhodujúci je dátum na prezenčnej pečiatke Školy umeleckého priemyslu Prešov.

V Prešove 21.03.2023

Mgr. Linda Pločicová

riaditeľka školy

Dátum vyvesenia: 21.03.2023


Dátum expirácie: 04.04.2023