Ako to u nás vyzerá?

Naša škola sídli na Vodárenskej ulici č.3. Budova má 3 podlažia, telocvičňu. V roku 2021 bola dokončená i prístavba, v ktorej sú umiestnené odborné učebne s modernou 3D technológiou, plotre, tlačiarne... ale aj nová modelovňa pre prácu s hlinou. 

Škola nemá vlastný internát, ani zamestnancov kuchyne. Stravu nám dováža externá jedáleň. Žiaci majú možnosť navštevovať širokú škálu krúžkov, či rozširovať svoje vedomosti návštevami v školskej knižnici.

Všeobecno-vzdelávacie učebne

sa nachádzajú na druhom poschodí budovy. Prebieha v nich vyučovanie SJL, MAT, dejín umenia, technológií, dejepisu, občianskej, etickej a náboženskej náuky.

Počítačové učebne

sa nachádzajú na prízemí budovy. Žiaci majú k dispozícii päť počítačových učební, fotografický ateliér, zvukové a nahrávacie štúdio.

Jazykové učebne

sa nachádzajú na druhom poschodí budovy. Žiakom vyučovanie uľahčujú reproduktory, slúchatka a výpočtová technika prítomná v edukačkom procese výučovania slovenského a anglického jazyka. 

Odborné učebne

sa nachádzajú na prvom a treťom poschodí rovnako ako v modernej prístavbe našej školy.

Krúžková činnosť v šk.roku 2021/2022

- CADovanie

- ŠUP na novinky

- Ekokreatívny krúžok

- (Ne)stále expozície

- Umenie cudzojazyčne

- Turistický

- LOLA 

- Odevná tvorba

- Ekológia 21. storočia

- Tvorba kníh

- ART pARŤáčka
Spolupráca našej školy s inštitúciami

V rámci výučby používame ProgeCAD Professional. Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

Spolupracujeme pri realizácii pedagogickej praxe študentov na vysokoškolskom stupni denného štúdia s Prešovskou univerzitou v Prešove. Cieľom pedagogickej praxe je rozvoj profesijných kompetencií študentov a aplikácia teoretických poznatkov do didaktického procesu.

Realizujeme dlhodobú spoluprácu s RP MPC v Prešove, CPPP. Spolupracovali sme aj s niektorými súkromnými zariadeniami a vytvárali LOGO-manuál pre vybrané základné školy v Prešove.

Efektívnu spoluprácu sme nadviazali aj s nasledovnými firmami a inštitúciami:

         ACEC - Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Umelecká škola im. Piotra Michałowskiego v Rzeszowe

Krajský súd v Prešove

PKO Prešov

Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom 

ABC Centrum voľného času Prešov 

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove 

Šarišská galéria v Prešove 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 

Juvenes Translatores 

Centropa 

AIESEC 

Erasmus Plus 

POCITY FILM 

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Zábavno-obchodné centrum MAX 

Krajské múzeum v Prešove 

Knihárstvo VaŠo 

Tlačiareň Steevepress 

Grafotlač s.r.o. 

Tampex - design&print 

Fotoexpres Jedlák

PolygrafPrint 

Elektra Reklama 

Redpixel 

HM Print

MyMamy, o.z. 

Mestská galéria Lipany

Mestské kultúrne stredisko Sabinov 

GRACE - Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, Pardubice

Človek v ohrození

Slovlak

ŽSR