Prípravné kurzy

!!!!!!  VŠETKY TERMÍNY MÁME PLNE OBSADENÉ !!!!!!

Škola umeleckého priemyslu na Vodárenskej ulici č.3 v Prešove organizuje

Kurzy kresby a maľby

Kurzy sa budú konať v ateliéroch školy na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove, v mesiacoch marec 2024 až apríl 2024 vždy                                                 

                                                                 v piatok od 16:00 hod. do 19:00 hod. 

                                                            alebo v sobotu od 09:00 hod. do 12:00 hod.


Prihlášku na kurz nájdete na webovom sídle školy www.sup-po.sk v časti PRÍPRAVNÉ KURZY TALENTOVEJ SKÚŠKY 

Prihlášku je potrebné doručiť do školy min.7 dní pred začatím kurzu osobne alebo podpísaný scan prihlášky zaslať elektronicky na mail sekretariat@sup-po.sk

Informácie o naplnenosti kurzu (t. j. či sa kurz otvára) sa dozviete na www.sup-po.sk v časti TALENTOVÉ SKÚŠKY - PRÍPRAVNÉ KURZY, prípadne telefonicky na telefónnom čísle 051/77 11 458 kl. 122.

Poplatok za jeden kurz - t. j. 2x3 hodiny je 40,00 €, ktorý uhradíte len bezhotovostne

a to na číslo účtu SK27 8180 0000 0070 0051 3166 (špecifický symbol = priezvisko a meno uchádzača).

Platba poštovou poukážkou nie je možná.

Záujemca o kurz kresby a maľby sa musí pri prvom stretnutí preukázať dokladom o zaplatení poplatku za kurz.


Materiál potrebný na kurz si zabezpečí každý účastník na vlastné náklady:

Na prvé stretnutie: ceruza, baliaci papier formátu A2, papierová lepiaca páska , plastická guma.

Na druhé stretnutie: ceruza, výkres formát A2 (min. 2 ks), papierová lepiaca páska, školská guma, nádobky na vodu, temperové farby, paleta, resp. vodové farby, štetce /ploché a okrúhle/


Absolvent kurzu nemá žiadne prednostné právo a výhody pri talentových skúškach pre prijatie na školu.