Prípravné kurzy

organizujeme pred talentovou skúškou v rozsahu 3hodín, 3 po sebe idúce týždne.

Cena za kurz je 30 Eur.