8606 M Fotografický dizajn

8606 M Fotografický dizajn

Odbor fotografický dizajn sa zameriava na zvládnutie práce s digitálnou aj analógovou fotografiou, jej postprodukciou i technikou tlače. Študenti sa naučia definovať vlastnosti a spracovanie klasických fotografických materiálov a pracovať s digitálnou fotografiou aj v multimediálnom didaktickom procese. Študent si osvojí princípy ovládania strihacieho a animačného programu, video-tvorby a spracovania videozáznamu. Naučí sa graficky vypracovať finálny umelecký návrh pre tlač, vytvoriť ilustrácie alebo úžitkovú grafiku. Počas štúdia prezentuje svoju tvorbu v podnetných fotografických projektoch a workshopoch a má možnosť čerpať podnety, či inšpirovať sa na umeleckých exkurziách. Znalosťou dejín a teórie fotografie sa študentovi otvorí cesta k efektívnemu kritickému mysleniu v umeleckej tvorbe. Naučí sa porozumieť modernej digitálnej fotografii ako prostriedku reklamy a internetovej komunikácie a uplatniť nadobudnuté technologické poznatky v klasickom tvorivom procese aj pri realizácii zákaziek. Po ukončení štúdia získa absolvent všetky predpoklady na začatie vlastnej podnikateľskej činnosti a tiež na prácu vo fotografických štúdiách, reklamných agentúrach a televízii.

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Vedúci odboru:
MgA. Benjamin Schlesinger
Kontaktné údaje:
benjamin.schlesinger@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.skGaléria prác žiakov FOD: