Talentové skúšky 2022/2023

VÝSLEDKY 2.KOLA TALENTOVÝCH SKÚŠOK

1. S256 192 áno Prijatý
2. S254 187 áno Prijatý
3. S255 176 áno Prijatý 


VYHODNOTENIE TS konanej v šk.roku 2022-2023 pre šk.rok 2023-2024:

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM NA ŠUP, Vodárenská 3, PREŠOV,

konaných v šk. roku 2022/2023

· Prijímacie skúšky sa na Škole umeleckého priemyslu v Prešove uskutočnia v dvoch termínoch a to v prvom termíne dňa 2. mája 2023 a v druhom termíne 11. mája 2023.

· Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa z vážnych objektívnych t. j. zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, je povinný zaslať na mail sekretariat@sup-po.sk žiadosť o pridelenie náhradného termínu s uvedením dôvodov neúčasti na skúškach (v prípade choroby doložiť lekárske potvrdenie). Potvrdenie je povinný poslať najneskôr v deň skúšok do 8.00 hod.

· Uchádzači budú na uvedené termíny prijímacích skúšok pozývaní podľa zvolených termínov uvedených v prihláške. Uchádzači, ktorí sa hlásia na dva študijné odbory a uviedli prvý aj druhý termín, sú pozývaní na vykonanie prijímacích skúšok iba raz, a to na termín prvý.

Ich umiestnenie podľa získaného bodového hodnotenia bude vyhodnotené v obidvoch

odboroch osobitne. Uchádzač dostane dve rozhodnutia riaditeľa školy. Ak bude

úspešným uchádzačom v obidvoch odboroch, má právo rozhodnúť sa, do ktorého

odboru na štúdium nastúpi.

· Komunikácia so zákonnými zástupcami uchádzačov a zasielanie dokumentov vrátane pozvánky na prijímacie skúšky, sa bude uskutočňovať prostredníctvom EduPage, v odôvodnených prípadoch aj poštou.

· Uchádzač je na prijímacom konaní povinný riadiť sa pokynmi dozor konajúcich zamestnancov školy.

· Na webe školy www.sup-po.sk a výveske pri vstupe do školy budú dňa 19. mája 2023 zverejnené výsledky prijímacích skúšok vo forme zoznamu s kódovým označením všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov v poradí podľa počtu získaných bodov.

· Talentová skúška sa uskutoční prezenčne, pričom tretiu disciplínu – skúšku tvorivosti, vyhotoví uchádzač doma a prácu prinesie so sebou na prijímacie skúšky /pokyny k realizácii práce sú uchádzačovi zaslané spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky/.

· Uchádzačovi bude, pre účely prijímacieho konania na našej škole, pridelený jedinečný kód /číselný kód/ označený názvom: «kodstaly».

Tento kód zašleme každému uchádzačovi v texte mailu. Kód si prinesie každý žiak so sebou na prijímacie skúšky.

Týmto kódom označí uchádzač každú svoju prácu (nie menom).

Pod týmto kódom bude žiak uvedený aj vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

· Rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí budú všetkým zákonným zástupcom zasielané prostredníctvom EduPage, v odôvodnených prípadoch aj poštou. Rozhodnutia riaditeľa školy o neprijatí budú uchádzačom zasielané prostredníctvom EduPage a aj poštou, a to najneskôr v termíne do 19. mája 2023.

· Zákonný zástupca prijatého žiaka najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole nastúpenie alebo nenastúpenie žiaka na vzdelávanie. Potvrdenie je možné uskutočniť prostredníctvom EduPage alebo zaslaním podpísaného zoskenovaného potvrdenia, ktoré je Prílohou č. 1 týchto informácií na mailovú adresu školy sekretariat@sup-po.sk

Potvrdenie je možné doručiť na sekretariát školy aj osobne, alebo poštou.

· V prípade potvrdenia nastúpenia na vzdelávanie strácajú ostatné rozhodnutia o prijatí na iné školy resp. odbory vzdelávania uvedené v prihláške platnosť.

· Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.


Talentové skúšky

Talentové skúšky na ŠUP Prešov - základné informácie:

V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 ŠUP V PREŠOVE PONÚKA ZÁUJEMCOM O ŠTÚDIUM VZDELÁVANIE V NASLEDUJÚCICH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

8641 M propagačné výtvarníctvo - 8 žiakov

8633 M reklamná tvorba - 8 žiakov

8603 M grafický a priestorový dizajn - 8 žiakov

8604 M grafický dizajn - 8 žiakov

8606 M fotografický dizajn - 8 žiakov

8614 M dizajn interiéru - 8 žiakov

8613 M dizajn exteriéru - 8 žiakov

8610 M odevný dizajn - 8 žiakov

TALENTOVÉ SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2023/2024 SA USKUTOČNIA:

I. KOLO

1. termín: 02. 05. 2023

2. termín: 11. 05. 2023

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné zvládnutie talentových skúšok podľa vopred schválených a zverejnených kritérií.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendár termínov spojených s realizáciou prijímacích skúšok pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  • Zverejnenie kritérií na prijímacie skúšky na webovom sídle školy

T: do 30. 11. 2022 Z: riaditeľ strednej školy

  • Podanie prihlášok na štúdium riaditeľovi strednej školy

T: do 20. 03. 2023 Z: zákonný zástupca žiaka

  • Zverejnenie počtu žiakov, kt. možno prijať do I. ročníka a termíny konania TS na webovom sídle školy

T: do 31 . 03. 2023 Z: riaditeľ strednej školy

  • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania po I. kole

T: 19. 05. 2023 Z: riaditeľ strednej školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponúkame možnosť individuálnych konzultácií a obhliadky školy pre verejnosť po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu a času s vedením školy.