Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností 

31.01.2023

Názov projektu : Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole, Prešov

Miesto realizácie projektu : Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Schéma pomoci: Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016)

Doba realizácie projektu: od 10/2018 do 01/2021

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 175 183,30 €

Poskytovateľ poskytne NFP maximálne do výšky: 166 424,13 €

Vlastné zdroje financovania: 8 759,17 €

Cieľ projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie všetkých aktivít Projektu a naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu

Cieľová skupina: (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

 • mladí ľudia vo veku do 25 rokov
 • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
 • zamestnanci

Hlavné aktivity projektu:

1.) Organizovanie vzdelávacích aktivít v kreatívnej a umeleckej oblasti zahrňuje

 • Vzdelávací kurz "Grafický dizajn a propagačná grafika",
 • Vzdelávací kurz "Webdesign a tvorba webstránok - webdesigner",
 • Vzdelávací kurz "Digitálna fotografia",
 • Vzdelávací kurz "Interiérový dizajn",
 • Vzdelávací kurz "Viazanie a aranžovanie kvetín".

2.) Koordinácia projektu zahrňuje implementáciu a riadenie projektu a to v pozíciách

 • Projektový manažér,
 • Hlavný finančný manažér,
 • Manažér monitorovania,
 • Administratívny pracovník.