IROP

21.03.2020

Stredná odborná škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom "Zvýšenie počtu žiakov Strednej umeleckej školy v Prešove na praktickom vyučovaní".

Kód výzvy: Prioritná os: Investičná priorita:

Špecifický cieľ:

IROP-PO2-SC223-2016-14

2 - Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

2.2 - Investovanie do vzdelania, školení aodbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Zmluva oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M548-223-14 bola podpísaná dňa 14.03.2019, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 22.03.2019, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 23.03. 2019.

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok Strednej umeleckej školy s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Aktivity projektu:

  1. Obstarania a modernizácia materiálno - technického vybavenia učební praktického vyučovania

  2. Prístavba strediska odbornej (umeleckej) praxe - kreatívne dielne o modernizácie vnútorných

    priestorov školy

    Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy

a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební. Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamou zamestnávateľa. Rekonštrukciou SUŠ a zakúpením materiálno-technického vybavenia škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že sa stane veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Cieľom školy je do budúcna spolupracovať aj ÚPSVaR SR v oblasti rekvalifikácie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: Celková výška oprávnených výdavkov:
Výška nenávratného finančného príspevku:

03/2019
18 mesiacov 565 758,37 € 537 470,45 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja www.irop.sk