Kožas - Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenie

30.09.2021

Cieľ:

  • upevniť branno-športové vedomosti a zručnosti,
  • upevniť psychickú odolnosť a fyzickú zdatnosť žiakov,
  • naučiť sa všetky potrebné činnosti pri situáciách ohrozenia,
  • získať schopnosti poskytovať prvú zdravotnú pomoc.

Obsah:

  • pobyt a pohyb v prírode (orientácia v teréne pomocou mapy, buzoly a prírodných javov - topografia)
  • zdravotná príprava,
  • dopravná výchova,
  • riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana,
  • záujmové technické činnosti a športy.

Aktivity na školskom dvore: