Moderná škola

10.10.2015

 "Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov"

Využitie a vybavenie fotoateliéru

V rámci projektu "Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov" sme vybavili náš síce už existujúci fotoateliér, no jeho vybavenie bolo veľmi strohé. Pomocou tohto projektu sme do fotoateliéru zakúpili fototechniku v hodnote 14.972,40 EUR, ktorá slúži nielen vyučujúcim, ale aj žiakom. Pomocou tejto techniky si dokážu žiaci na vyučovacích hodinách základov osobnej prezentácie vytvoriť vlastné portfólio, fotodokumentáciu a dokumentáciu k ročníkovým projektom a ku komisionálnym skúškam z hlavného odborného predmetu, na ktoré si najprv svoje výtvarné práce nafotografujú a následne počítačovo spracujú. Na vyučovacích hodinách predmetu fotografovanie využívajú žiaci zakúpené pomôcky, statívy, stojany, odrazové plochy... pri fotografovaní portrétov, zátiší a iného. Fotoaparáty žiaci využívali aj v rámci krajinárskeho kurzu, kde bolo ich úlohou, okrem kresliarskych aktivít, aj zachytenie krajiny, jej zvláštností a osobitostí. Následne je v priestoroch našej školy vytvorená výstava týchto prác, ktoré sú nainštalované v klip rámoch, čo znásobuje výtvarnú a estetickú hodnotu prác.

Využitie a vybavenie odborných učební pre praktické výtvarné vyučovacie hodiny

Do odborných učební pre praktické výtvarné vyučovacie hodiny sme kúpili stojany na sušenie výtvarných prác, čo nám uľahčuje uskladňovanie prác, ak sú ešte mokré pri technikách maľby s mokrým procesom - tempera, akvarel, olej... zakúpené farby sme využili vo vyučovacom procese na oboznámenie sa najmä s netradičnými výtvarnými technikami, alebo výtvarnými technikami, s ktorými žiaci ešte neprišli do kontaktu a nemali možnosť si ich vyskúšať - maľba akrylom, olejom... Na uskladňovanie žiackych prác nám slúžia zásuvkové boxy, do ktorých si žiaci v obaloch ukladajú svoje dvojrozmerné výtvarné práce a vyučujúci ich využívajú na uloženie veľkých formátov farebných papierov, baliacich papierov a iných kresliarskych a maliarskych podkladov. Tieto odborné učebne sú vybavené aj počítačmi, vizualizérmi a dataprojektormi, čo uľahčuje prácu vyučujúcim najmä v motivačných, prípravných fázach a vysvetľovacích častiach vyučovacích hodín. Pomocou týchto zariadení môžeme ukázať žiakom výtvarné diela, rôznu architektúru... priamo z odbornej literatúry, ktorá sa nám prenesie na tabuľu vo veľkom zväčšení. Takto vieme rozlíšiť aj detaily a nemusíme s danou publikáciou chodiť pomedzi žiakov. Makety geometrických telies používame na vysvetlenie a pochopenie perspektívy, ktorú žiaci využívajú na krajinárskom kurze pri zachytení architektúry v krajine. Tiež sú často súčasťou jednoduchých zátiší pri kresbe alebo maľbe. Rezačky na papier a polystyrén používajú žiaci pri vytváraní najmä priestorových prác.

Využitie a vybavenie odborných učební pre teoretické odborné vyučovacie hodiny

V odborných učebniach pre teoretické odborné vyučovacie hodiny pracujú žiaci s počítačmi, na ktorých môžu odprezentovať aj domácu prípravu. Na vyučovacích hodinách svoju prácu prezentujú pre všetkých, uľahčuje a zatraktivňuje to prácu žiakov i vyučujúcich. Pomocou vizualizérov, dataprojektorov a interaktívnych tabúľ môžu vyučujúci lepšie priblížiť žiakom preberané učivo z odborných teoretických predmetov, na ktoré nie sú učebnice a doteraz im boli poznámky z učiva diktované. Teraz na to využívame naše učebné texty vypracované pre potreby našej školy.

Školská knižnica

Našu školskú knižnicu sme obohatili knižnými titulmi z odbornej oblasti - odborné publikácie s výtvarným zameraním v hodnote 3.131,70 EUR. Tieto publikácie tvoria umeleckú časť knižnice a využívajú ju najmä vyučujúci k svojim prípravám na jednotlivé vyučovacie hodiny. Obohatený knižničný fond nám pomáha pri práci aj na vyučovacích hodinách, pretože tieto publikácie plne využívame pri prezentácii cez vizualizér a dataprojektor v danej učebni.

Učebne cudzích jazykov

Odborné učebne pre výuku cudzích jazykov boli z finančných prostriedkov tohto projektu vybavené IKT technikou. Interaktívne tabule pomáhajú zatraktívniť výuku jazykov práve svojou nevšednosťou prípravy na takúto vyučovaciu hodinu a zo strany žiakov potom následne obohacujúcou prácou na takejto tabuli prostredníctvom rôznych úloh, gramatických cvičení. Sprístupnením pripojenia na internet žiaci môžu využívať rôzne zdroje získavania nových informácií a rôzne riešenia zadných úloh. V notebookoch majú nainštalované prekladové slovníky, čo urýchľuje prácu vyučujúcich i žiakov. Cez vizualizér a dataprojektor sú žiakom simulované rôzne situácie, ktoré majú žiaci opísať, či už slovne alebo písomne. CD prehrávač slúži vyučujúcim i žiakom najmä na odposluch hovoreného slova v cudzích jazykoch a následné porozumenie textov zo strany žiakov.

Krajinársky kurz kresby a maľby v plenéri

V rámci projektu sa uskutočnili tri turnusy krajinárskeho kurzu s ubytovaním v krásnom prostredí Vysokých Tatier - Tatranskej Lomnici s výjazdmi do miest Gotickej cesty (Poprad, Levoča, Kežmarok, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie a Spišská Kapitula). Krajinársky kurz bol venovaný ako teoretickej príprave o perspektíve a problematike kresby v plenéri, tak aj praktickej realizácii za pomoci lektorov. Cieľom kurzov bolo rozvíjať pozorovacie schopnosti žiakov, vnímať zákonitosti priestorového videnia, rozvíjať zručnosti v oblasti výtvarných techník so žánrovým zameriavaním sa na gotické celky a detaily architektúry a taktiež fotografické aktivity so zachytením architektonických objektov cez objektív fotoaparátu. Využívali na ňom poľné stojany, ktoré slúžia na uloženie rysovacej dosky s kresliacim papierom. Rozkladacie stoličky poslúžili žiakom najmä pri časovo náročnejších výtvarných technikách, aby mohli pri maľbe sedieť. Spotrebný materiál na kresbu a maľbu využívali žiaci jednak ako podklad alebo ako kresliaci materiál na kresbu ceruzou, uhľom, rudkou alebo pre maľbu akvarelom, temperou, akrylom a aj vzájomnou kombináciou týchto výtvarných techník.