Podpora rozvoja športu 2018

13.02.2019

V roku 2018 sa Stredná umelecká škola v Prešove zapojila svojím projektom do výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky s cieľom získať dotáciu z programu s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018. Škola vypracovala projekt zameraný na nákup športovej výbavy s názvom "Hoď štetec, vrhni paletu a športuj". Našim cieľom, pre ktorý sme sa zapojili do projektu, bolo zlepšiť a modernizovať športové materiálové zabezpečenie vyučovacích a voľnočasových aktivít, vytvárať priestor pre aktivity, ktoré budú žiaci vykonávať s radosťou a tak si vytvárať pozitívny vzťah k pohybu a športu, naučiť žiakov kompenzovať sedavé zamestnanie pohybovými aktivitami, odučiť ich závislosti na DVD, PC, TV, USB, .... a vypestovať novú celoživotnú - pohybovú závislosť, vytvárať podmienky aj na podporu športovo nadaných detí, ale aj zdravotne oslabených detí. Projekt bol schválený a škola získala dotáciu vo výške 5 000,00 € z Úradu vlády SR a na spolufinancovanie projektu od zriaďovateľa finančné prostriedky vo výške 1 000,00 €. Hlavným cieľom projektu bolo a je dosiahnuť pozitívny postoj žiakov k športu a pohybu vôbec. Pre dosiahnutie tohto cieľa boli stanovené čiastkové ciele:
1. športom prispievať k upevneniu zdravia, telesnej zdatnosti a harmonickému vývoju osobnosti
žiaka, pohybom vyrovnávať jednostranné zaťaženie žiakov,
2. rozvíjať základné pohybové schopnosti a lokomočné pohyby tak, aby sa vypestovali správne
pohybové návyky a zručnosti,
3. humánnym prístupom formovať v činnosti morálne a vôľové charakterové vlastnosti osobnosti
žiaka,
4. pomocou záujmových rekreačno - pohybových aktivít vytvárať priestor pre netradičné športy a na
spontánnu pohybovú činnosť, venovať zvýšenú individuálnu starostlivosť nadaným žiakom a napomáhať primeraným spôsobom zdravotne oslabeným.
Na podporu dosiahnutia našich cieľov sme zo získaných finančných prostriedkov nakúpili vybavenie ako volejbalové siete, švihadlá, vytyčovacie kužele, fitlopty, stolnotenisový stôl, rakety,
loptičky a siete, florbalové bránky, masky, hokejky a loptičky, futbalové a futsalové lopty, karimatky, fitnes schodíky a trampolíny, medicimbaly a ďalšie vybavenie na iné športové aktivity. Využívame ho na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy, krúžkovej činnosti, športových súťažiach, aktivitách v telocvični a v prírode pre žiakov, ale aj pre zamestnancov a iných športových nadšencov, ktorí s nami športujú. Zorganizovali sme niekoľko športových podujatí pre žiakov školy ako "Olympijský festival mládeže" pri príležitosti Dňa študentstva v novembri 2018, "Vianočný loptový turnaj" žiakov a pedagógov umeleckých škôl z Prešova a Kežmarku, "Mikulášske športové všeličo" ako športový súboj medzi žiakmi a pedagógmi školy v rôznych športových disciplínach. Veľmi si vážime podporu zo strany zriaďovateľa, ktorý nám následne pridelil finančné prostriedky na opravu elektroinštalácie v telocvični a tak sa podmienky pre naše športové aktivity a záujmy neustále vylepšujú. Všetkých nás to motivuje k zvyšovaniu záujmu o pohyb a tým k tomu, čo sme vlastne chceli dosiahnuť.