8603 M Propagačné výtvarníctvo

8603 M Propagačné výtvarníctvo

Štúdium odboru propagačné výtvarníctvo je zamerané na tvorbu reklamných a dekoratívnych predmetov, obalového dizajnu, orientačných systémov, rozvrhnutia verejného priestoru a výstavných expozícií s presahom do scénografie. Dôraz sa kladie nielen na zvládnutie klasických techník a postupov pri vytváraní návrhov a 3D objektov, ale aj ovládanie nových technológií a digitálnych médií. Na hodinách počítačovej grafiky študenti získajú praktické skúsenosti v grafických programoch: Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe In Design, SketchUp. Kľúčovým odborným predmetom je interiérová tvorba, kde študenti vizualizujú návrhy interiérov a exteriérov. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je kresliarska zručnosť, priestorové cítenie a štylizačná kreatívna tvorivosť.

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Vedúci odboru:
Mgr. Alena Daňková
Kontaktné údaje:
alena.dankova@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.skUkážka prác žiakov PRO: