8633 M Reklamná tvorba

8633 M Reklamná tvorba

Odbor je zameraný na praktické zvládnutie realizačného procesu pri výrobe všetkých druhov reklamy. Začiatky štúdia sú spojené so zvládnutím kresliarskych a maliarskych techník, s prepojením na vzdelávanie v oblasti dejín výtvarného umenia a reklamy. Takto u študenta rozvíjame jeho kreatívne myslenie a učíme ho prepájať svet umenia so svetom reklamy. Počas štúdia sa oboznamuje so základmi grafického dizajnu, polygrafie a typografie. Vo vyšších ročníkoch tieto získané skúsenosti aplikuje pri tvorbe reklamného textu, dizajne vizuálnej komunikácie a multimediálnej reklamy. Dôležitým faktorom je preto zvládnutie práce s prostriedkami vizuálnej prezentácie ako je digitálna fotografia, video-tvorba a digitálna animácia. Tieto praktické skúsenosti sú doplnené o teoretické vedomosti z marketingu, autorského práva a reklamnej psychológie. Počas štúdia študent absolvuje rôzne odborné exkurzie a v 2. a 3. ročníku povinnú prax vo firmách. Po absolvovaní štúdia je absolvent pripravený na prácu v segmente reklamnej produkcie a kreatívneho priemyslu. Rovnako môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole umeleckého zamerania.

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Vedúci odboru:
Mgr.art. Peter Varchoľ
Kontaktné údaje:
peter.varchol@sup-po.sk
Škola:
Tel.: 051/771 14 58
Email: sekretariat@sup-po.skGaléria prác žiakov RET: