Talentové skúšky

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné zvládnutie talentových skúšok podľa vopred schválených a zverejnených kritérií.

Kalendár termínov spojených s realizáciou prijímacích skúšok pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  1. Zverejnenie kritérií na prijímacie skúšky

                    Termín: do 1. 2. 2020     Zodpovedný: riaditeľ strednej školy

    2.      Odovzdanie prihlášok na štúdium riaditeľovi základnej školy

                    Termín: do 20. 2. 2020   Zodpovedný: zákonný zástupca žiaka

    3.      Doručenie prihlášok na príslušnú strednú školu

                    Termín: do 28. 2. 2020   Zodpovedný: riaditeľ základnej školy

Ak uchádzač o štúdium nie je žiakom základnej školy, podáva zákonný zástupca alebo plnoletý žiak prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 28. februára 2019 (prospech v prihláške potvrdzuje škola, ktorú žiak navštevoval alebo je potrebné k prihláške pripojiť overené kópie vysvedčení).

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v jednotlivých študijných odboroch si môžete pozrieť tu: