Talentové skúšky

2. KOLO

prosíme o podanie prihlášky prostredníctvom edupage najneskôr do 13. júna 2022 (pondelok), v prípade listinnej podoby prosíme o doručenie prihlášky najneskôr do 13. júna 2022 (pondelok) na adresu školy.

Počet voľných miest pre 2.kolo talentovej skúšky na Škole umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov - je 6

- 1 miesto v odbore 8610 M odevný dizajn 

- 5 miest v odbore 8613 M dizajn exteriéru

* prerokované na Pedagogickej rade dňa 02.06.2022


POZOR !!!!!!!!!!   LEN PRE UCHÁDZAČOV, KTORÍ ABSOLVOVALI TALENTOVÚ SKÚŠKU A NEBOLI PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM PRE NEDOSTATOK MIESTA:


VYSVETLIVKY: 

Neprijatý - vyhovel

Menovaný (á) žiak (žiačka) vyhovel (a) kritériám na úspešné vykonanie prijímacích skúšok stanovených riaditeľkou školy, ale nebol (a) prijatý (á) na štúdium pre nedostatok miesta, pretože sa po posúdení splnenia kritérií prijímania žiakov do 1. ročníka umiestnil na mieste, ktoré prevyšuje najvyšší určený počet žiakov, ktorých možno na štúdium v školskom roku 2022/2023 prijať.


Neprijatý - nevyhovel

Menovaný (á) žiak (žiačka) nebol (a) prijatý (á) na štúdium, nakoľko nevyhovel (a) kritériám na úspešné vykonanie prijímacích skúšok stanovených riaditeľkou školy. Minimálny počet bodov na úspešné vykonanie prijímacej skúšky bol stanovený na 128 bodov a viac. Podľa stanovených kritérií menovaný (á) žiak (žiačka) nezískal (a) ani tento minimálny počet bodov.


Prijatý

Menovaný (á) žiak (žiačka) bol (a) prijatý (á) na štúdium, nakoľko vyhovel (a) kritériám na úspešné vykonanie prijímacích skúšok stanovených riaditeľkou školy a na základe výsledkov prijímacieho konania sa umiestnil v poradí na mieste, ktoré neprevyšuje najvyšší určený počet žiakov pre daný študijnýodbor v školskom roku 2022/2023. 


Vážení rodičia prijatých uchádzačov,

prostredníctvom elektronického systému EduPage Vám bolo zaslané rozhodnutie riaditeľky Školy umeleckého priemyslu v Prešove o prijatí Vášho syna/dcéry na štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2022/2023.

Zákonný zástupca uchádzača je povinný najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdiť strednej škole nastúpenie alebo nenastúpenie na vzdelávanie.

Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení bude možné zasielať škole prostredníctvom systému EduPage od 18.05.2022, kedy bude táto funkcia systémom EduPage sprístupnená.

V prípade, že ste už teraz rozhodnutí pre nastúpenie / nenastúpenie na našu školu, je možné nám toto potvrdenie zaslať aj pred týmto termínom a to zaslaním správy s prílohou vytlačeného, podpísaného a zoskenovaného potvrdenia o nastúpení cez systém EduPage, taktiež mailom s uvedenou prílohou na adresu školy sekretariat@sup-po.sk, alebo je možné doniesť ho aj osobne na sekretariát školy.
* POKIAĽ SA KU NÁM HLÁSITE NA DVA ODBORY, PROSÍME VÁS UVÁDZAŤ OBA V TERMÍNE T1 - 4.5.2022. TALENTOVÁ SKÚŠKA PRE VŠETKY ŠTUDIJNÉ ODBORY POZOSTÁVA Z ROVNAKÝCH DISCIPLÍN. VAŠE DIEŤA BUDE VYHODNOTENÉ V OBOCH VAMI ZVOLENÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH NA ZÁKLADE VÝSTUPOV JEDNEJ TALENTOVEJ SKÚŠKY. V PRÍPADE NEJASNOSTÍ NÁS KONTAKTUJTE.Talentové skúšky na ŠUP Prešov - základné informácie:


V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 ŠUP V PREŠOVE PONÚKA ZÁUJEMCOM O ŠTÚDIUM VZDELÁVANIE V NASLEDUJÚCICH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

8641 M propagačné výtvarníctvo

8633 M reklamná tvorba

8603 M grafický a priestorový dizajn

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn

8614 M dizajn interiéru

8613 M dizajn exteriéru

8610 M odevný dizajn


TALENTOVÉ SKÚŠKY PRE ŠK. ROK 2022/2023 SA USKUTOČNIA:

I. KOLO

1. termín: 04. 05. 2022

2. termín: 11. 05. 2022


Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné zvládnutie talentových skúšok podľa vopred schválených a zverejnených kritérií.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendár termínov spojených s realizáciou prijímacích skúšok pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  • Zverejnenie kritérií na prijímacie skúšky na webovom sídle školy

                  T: do 28 . 02. 2022 Z: riaditeľ strednej školy

  • Podanie prihlášok na štúdium riaditeľovi strednej školy

                  T: do 20. 03. 2022 Z: zákonný zástupca žiaka

  • Zverejnenie počtu žiakov, kt. možno prijať do I. ročníka a termíny konania TS na webovom sídle školy

                  T: do 31 . 03. 2022 Z: riaditeľ strednej školy

  • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania po I. kole

                  T: 18. 05. 2022 Z: riaditeľ strednej školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponúkame možnosť individuálnych konzultácií a obhliadky školy pre verejnosť po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu a času s vedením školy.