Aký bol ďalší vývoj školy?

01.09.1998

Pre potreby východoslovenských divadiel otvorila naša škola od roku 1998 nové študijné odbory scénických umelecko-remeselných prác so zameraním na parochniarske a maskérske práce, kroje a kostýmy aj maľbu dekorácií a interiérov. Nové krajské mesto Prešov malo snahu o získanie čo najvyššieho kreditu v umeleckom vzdelávaní. Preto sme na škole začali vyučovať žiakov v štvorročných študijných odboroch úžitkového výtvarníctva v strednej umeleckej škole (SUŠ) v odboroch propagačné výtvarníctvo, grafická úprava tlačív a tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov. Zavedením týchto študijných odborov získala škola celoslovenskú pôsobnosť..

Dňa 1. 7. 2001 bola Krajským úradom v Prešove zriadená Združená stredná umelecká škola, ktorá vznikla spojením Stredného odborného učilišťa a Strednej umeleckej školy. Tým bola vlastne zavŕšená legislatívna prestavba školy.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania bol škole vydaný dodatok k zriaďovacej listine, na základe ktorého sa škola od 1. 9. 2008 premenovala na Strednú odbornú školu na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove.

Vzhľadom na typ a zameranie školy, škola podala žiadosť a od 1. 1. 2009 je premenovaná na Strednú umeleckú školu.