Enviroprojekt

02.12.2016

V mesiacoch jún až november 2016 prebiehal na našej škole Enviroprojekt s názvom: "Chytré recyklovanie umením". Vďaka tomuto projektu sme mohli na škole zriadiť dielňu, kde majú žiaci možnosť efektívnejšie rozvíjať svoje schopnosti a taktiež aj manuálne zručnosti, ktoré následne zužitkujú v profesionálnej praxi. V oblasti environmentálnej výchovy sú žiaci vedení nielen na odborných, ale aj všeobecno-vzdelávacích predmetoch k pochopeniu dôsledkov rozhodnutí a činností ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia. V rámci projektu realizovali naši žiaci viacero aktivít - zber odpadového materiálu, produkciu ručne čerpaného papiera, trojrozmerné objekty.

Mgr. art. Peter Varchoľ